C?ng ngh?

IT - Web Support
C?ng ngh?

Vi?t Nam ??ng th? 18 trong s? 20 qu?c gia có t? l? dùng Internet cao nh?t th? gi?i. Tuy nhiên, n?m 2012, ch? 42% trong t?ng s? các doanh nghi?p v?a và nh?, trong khi con s? này ch? là 30% trong n?m 2011. R?t d? ?? nh?n th?y s? ?nh h??ng c?a Internet lên s? phát tri?n. Th? gi?i ?ang nh?m ??n Vi?t Nam nh? m?t ?i?m ??n ti?m n?ng cho ??u t?. Chúng t?i có th? giúp b?n th?c hi?n mong mu?n cho các nhà ??u t? th?y ???c ti?m l?c c?a doanh nghi?p Vi?t Nam qua c?ng website c?a doanh nghi?p.

K?t qu? tìm ki?m S?p x?p

Vinacad

Vinacad

153 42353
C?ng ty Yabashi b?t ??u ?i vào qu? ??o ho?t ??ng n?m 1961. Khách hàng c?a Yabashi ?a d?ng t? nh?ng cá nhan cho ??n các doanh nghi?p l?n. Cho ??n nay, c?ng ty ?? có h?n 800 nhan viên trong và ngoài Nh?t B?n cùng m?t s? các c?ng ty thành viên. Là m?t ph?n c?a t?p ?oàn Yabashi, c?ng ty c?ng ngh? CAD Yabashi Vi?t Nam (VINACAD) ??t c? s? t?i Hà... >> CHI TI?T

C?ng ty CP ??u t? b?u tr?i
V?i ph??ng cham doanh nghi?p d?a trên trong tam là khách hàng, sau khi nh?n gi?y phép t? S? ??u t? và k? ho?ch H? Chí Minh, c?ng ty CP ??u t? b?u tr?i ???c thành l?p. Là m?t c?ng ty ?a ngành, c?ng ty chuyên v? s?n xu?t, gia c?ng các lo?i s?n ph?m th? c?ng m? ngh?, hàng may m?c, thi?t k? n?i th?t, v?t li?u xay d?ng, ?i?n t?, th?c ph?m,... >> CHI TI?T

Gumi Vi?t Nam

Gumi Vi?t Nam

114 28750
Gumi Vi?t Nam chính th?c thành l?p v?n phòng t?i thành ph? H? Chí Minh, ?ay là 1 b??c ti?n m?i trong vi?c m? r?ng th? tr??ng c?a gumi Co.,Ltd Nh?t B?n. Chúng t?i chuyên thi?t k? web, l?p trình và phát tri?n các ?ng d?ng dành cho smart phone. Ngoài ra chúng t?i còn có d?ch v? gi?i thi?u nhan l?c ch?t l??ng cao. B?ng kh? n?ng sáng t?o,c?ng ty chúng t?i lu?n... >> CHI TI?T

C?NG TY TNHH STOM VI?T NAM
C?ng ty TNHH STOM VI?T NAM là c?ng ty con thu?c c?ng ty c? ph?n in l?n t?i Hà N?i, v?i kinh nghi?m s?n có và c?ng ngh? m?i nh?t trong ngh? in, STOM chú tr?ng vào ph?c v? các khách hàng Nh?t B?n, Hàn Qu?c, M? v?i ch?t l??ng hàng ??u, giá c? ph?i ch?ng, giao hàng ?úng h?n. Ngoài ra STOM còn cung c?p các s?n ph?m ph?c v? ngành c?ng nghi?p... >> CHI TI?T

Truy?n th?ng Ph??ng Hoàng
Truy?n th?ng Ph??ng Hoàng là ??n v? cung c?p nh?ng gi?i pháp truy?n th?ng hi?u qu? cho doanh nghi?p. V?i kh?u hi?u th?u hi?u ?? thành c?ng, chúng t?i ?? lu?n ?em ??n s? hài lòng cho khách hàng... >> CHI TI?T

Yamagata Vietnam

Yamagata Vietnam

98 15433
Yamagata Nh?t B?n là m?t t?p ?oàn l?n có nhi?u chi nhánh ? chau á và M?. Trong s? ?ó, Yamagata Vi?t Nam mang danh ngh?a c?ng ty con, chuyên v? các lo?i in ?n và cung c?p nh?ng d?ch v? khác nh? thi?t k? website, thi?t k? h? th?ng và d?ch thu?t. Hi?u r? t?m quan tr?ng c?a m?i tr??ng, Tamagata Vi?t Nam cam k?t s? d?ng nh?ng nguyên li?u v? h?i... >> CHI TI?T

KDDI Vietnam

KDDI Vietnam

35 14881
KDDI Vi?t Nam là m?t thành viên c?a t?p ?o?n vi?n th?ng toàn c?u KDDI, xu?t x? t? Nh?t B?n. KDDI Vi?t Nam chuyên v? c? s? h? t?ng c?ng ngh? th?ng tin và xay d?ng h? th?ng. Thi?t l?p ???ng day d?ch v? khách hàng 24/7, KDDI Vi?t Nam hy v?ng s? làm th?a m?n nhu c?u khách hàng. KDDI Vi?t Nam có tr? s? chính ? Hà N?i và chi nhánh ?... >> CHI TI?T

Evolable Asia

Evolable Asia

71 14747
C?ng ty trách nhi?m h?u h?n Evolable Asia có v?n 100% t? Nh?t, là liên doanh gi?a TabiCapital Nh?t B?n và Soltec Vi?t Nam. Chuyên v? xay d?ng website, ?ng d?ng di ??ng và website, Evolable Asia h??ng ??n nh?ng c?ng ty Nh?t. Evolable Asia c?ng ?? th?c hi?n nh?ng d? án n?i b?t cho khách hàng, bao g?m ?ng d?ng trên Smartphone, t?o website nh? Aloha 7, Trip Star, CAS Tour…... >> CHI TI?T

Fujitsu Vietnam

Fujitsu Vietnam

45 12670
Thành l?p n?m 1999, c?ng ty TNHH Fujitsu Vi?t Nam (FVL) là m?t c?ng ty con c?a c?ng ty Fujitsu ? Nh?t. Là m?t thành viên c?a t?p ?oàn Fujitsu, FVL cam k?t mang l?i cho khách hàng d?ch v? hi?u qu? cao: h? tr? c?ng ngh? c? s? h? t?ng, d?ch v? b?o trì và h? tr?, d?ch v? qu?n lí và phát tri?n ph?n m?m. Fujitsu Vi?t Nam ?? có c? h?i... >> CHI TI?T

C?ng ty TNHH Phát Tri?n Ph?n M?m Xay D?ng Aureole
Thành l?p n?m 2011, c?ng ty Aureole Construction Software Developemnt (CSD) là m?t c?ng ty tr?c thu?c t?p ?oàn Mitani Sangyo. V?i v?n phòng ??t t?i H? Chí Minh, Aureole CSD ho?t ??ng liên quan ??n cung c?p d?ch v? thi?t k? CAD và t? v?n ph?c v? ch? y?u cho ngành xay d?ng, th?c hi?n d? án và t?o c? s? d? li?u, ??ng th?i c?ng phát tri?n ph?n m?m ?ng d?ng cho... >> CHI TI?T

H?ng M?c